voiotiatv.gr
ΒΟΙΩΤΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΠΟΔΑΛ – Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνης απασχόλησης) , συνολικά δυο (2) ατόμων

Κοινοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ, που εδρεύει στην Λιβαδειά και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
ΚωδικόςθέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμόςατόμων
101«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»(Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ.  Α.Ε. Ο.Τ.Α.)ΛιβαδειάΔήμος ΛεβαδέωνΠεριφερειακή Ενότητα ΒοιωτίαςΔΕ ΟΔΗΓΩΝ8  Μήνες1
102«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»(Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ.  Α.Ε. Ο.Τ.Α.)ΛιβαδειάΔήμος ΛεβαδέωνΠεριφερειακή Ενότητα ΒοιωτίαςΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ8  Μήνες1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  • Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
  • Τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, ορίζονται στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ

Η ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024, το «Παράρτημα ανακοινώσεων Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», με σήμανση έκδοσης 10/06/2021,  αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της, έχουν αναρτηθεί στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ και στους Δήμους Λιβαδειάς, Ορχομενού & Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε., Χριστοδούλου 12, Τ.Κ. 32131 Λιβαδειά, απευθύνοντάς την υπόψη  κου Βλαχόπουλου Άγγελου (τηλέφωνα  Επικοινωνίας 22610-26778).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί θα πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένη.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των Δήμων Λιβαδειάς, Ορχομενού, Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

  1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
  2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, βαθμός τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα, αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος, ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), δεύτερος τίτλος σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).
  3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Η  υπηρεσία μας θα αναρτήσει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τους πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων στο κατάστημα και στον διαδικτυακό της τόπο (www.depodal.gr). και αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ (www.depodal.gr)                     β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ · γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Χριστοδούλου 12, Τ.Κ. 32131 – Λιβαδειά (τηλ. επικοινωνίας: 2261026778).

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από

Τετάρτη 17/04/2024 έως

 Παρασκευή 26/04/2024

Η αίτηση συμμετοχής με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́75) που θα υποβληθούν  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένες.

Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές

Τις οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και την συγκέντρωση δικαιολογητικών, θα τις βρείτε στο site της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ (www.depodal.gr) στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024 της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 10-06-2021, καθώς και στα site των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού, Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας.

Συνημμένα αρχεία

Related posts

Διεξαγωγή γρήγορων ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού στον Δήμο Λεβαδέων

ellados diktio

Συγχαρητήρια Δημάρχου Λεβαδέων κ. Δημήτρη Κ. Καραμάνη προς την μαθήτρια Παρασκευή Αγνιάδη – Βαμβακά

ellados diktio

Πρόσκληση για τη διάλεξη με θέμα: “Η εικαστική παραγωγή για τον Αγώνα κατά τον 19ο αιώνα και η συμβολή της στη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας”

ellados diktio