voiotiatv.gr
ΒΟΙΩΤΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μιας θέσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλ. Εθνικής Αντίστασης, στην Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς

Κοινοποίηση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-11ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ    Συνεδρίασης –

 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  96

ΘΕΜΑ : Καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και έγκριση διενέργειας    πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μιας θέσης κενωθέντος περιπτέρου που    βρίσκεται επί της Πλ. Εθνικής Αντίστασης, στην Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς

Στη Λιβαδειά σήμερα την  8η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα   και ώρα  18:00      , συνήλθε δια ζώσης  σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου,   μετά  από  την  6297/4-4-2024       έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ),     η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – >>  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010)  και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β¨βαθμού, …..και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25  συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  20  δημοτικοί σύμβουλοι  :

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

 ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ ) 1ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  2ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  3ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  4ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ   
 ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  5ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Οι  οποίοι δεν παραβρέθηκαν  
 ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   αν και κλήθηκαν  νόμιμα
 ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ   
 ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
 ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
 ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   (Απών στο 11ο ΘΗΔ)  
 ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)   
 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       
 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
 ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
 ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   
 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
      

  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο  προσκληθείς  δήμαρχος  κ. Δημήτριος Καραμάνης .

   Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες οι  Πρόεδροι των Δημοτικών  Κοινοτήτων Λεβαδέων,κα Τσώκου Γεωργία από το 1ο έως και το 11ο ΘΗΔ, Αγίας Τριάδας κ. Ζαφείρας Νικόλαος από το 1ο έως και το 11ο ΘΗΔ Θουρίου κ. Γκικόπουλος Νικόλαος από το 1ο έως και το 2ο ΘΗΔ, , Χαιρωνείας κ. Χολίδης Ηλίας από το 1ο έως και το 2ο ΘΗΔ, και Αλαλκομενών κ. Λύτρας Παναγιώτης από το 1ο έως και το 2ο ΘΗΔ. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 6297/4-4-2024 πρόσκληση της Προέδρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενη το  11o θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ΄αριθμ.   6297/4-4-2024   Πρόσκλησης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου , το  υπ αριθμ.5528/27-3-2024 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου   το οποίο αναφέρει:

Με την περίπτ. 3 της υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), ορίζονται τα εξής:

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος.

Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής. Με όμοια απόφαση, επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971.

Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες»

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014 επισημαίνεται ότι ο καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων περιπτέρων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι εφεξής δεν νοείται η έννοια του “σχολάζοντος” περιπτέρου αλλά του “κενωθέντος”. Κατά την πρώτη διαδικασία καθορισμού των θέσεων συνυπολογίζονται και τα κενωθέντα περίπτερα. Εφόσον κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, περίπτερο μετά τη διαδικασία αυτή, για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :

 • Την υπ. αριθ.    4/2024  απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς,
 • Την υπ. αριθ.  52/2024  απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. 
 • Την υπ. αριθ. 66/2024  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων με την οποία αποφασίστηκε

ομόφωνα η διατήρηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλ. Εθν. Αντίστασης. 

 • Την  παρ. 5 του άρθρου 76 του Ν.4257/2014: «Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων περιπτέρων γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλεισμένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών»,
 • Την παρ. 6 του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 «Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006(ΔΚΚ) και του Π.Δ. 270/8  περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων,

                                                             καλείστε

 1. Να εγκρίνετε την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της ανωτέρω θέσης περιπτέρου για χρονικό διάστημα ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη και
 2. Να εγκρίνετε την εκμίσθωση μιας θέσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλ. Εθν. Αντίστασης, με πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, τους όρους της οποίας   θα καθορίσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192     του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του Π.Δ. 270/1981.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010),
 • Τις διατάξεις των υπ΄αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ)  εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ.  με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
 • τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
 • το υπ αριθμ αριθμ.5822/29-3-2024 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου   που είχε διανεμηθεί
 • Την υπ. αριθ.    4/2024  απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς,
 • Την υπ. αριθ.  52/2024  απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. 
 • Την υπ. αριθ. 66/2024 (AΔΑ: 6ΛΦΤΩΛΗ-ΙΔΞ)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων  περί διατήρησης της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλ. Εθν. Αντίστασης. 
 • Την  παρ. 5 του άρθρου 76 του Ν.4257/2014: «Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων περιπτέρων γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλεισμένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών»,
 • Την παρ. 6 του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 «Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006(ΔΚΚ) και του Π.Δ. 270/8  περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων,
 •  Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε  στην   συνεδρίαση
 • Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης που βρίσκεται  επί του πεζοδρομίου της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης  , έμπροσθεν του πρώην καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΛΙΚΩΝ», στην Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς, για χρονικό διάστημα το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη και
 2. Εγκρίνει  την εκμίσθωση της παραπάνω αναφερομένης  θέσης κενωθέντος περιπτέρου  , με πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, τους όρους της οποίας    θα καθορίσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και του Π.Δ. 270/1981.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό  94

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ) 

      ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ)         ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                               
 ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    Λιβαδειά αυθημερόν
 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
 ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
 ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
 ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
 ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ   
 ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
  ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
  ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

Related posts

Απάντηση Δημάρχου Λεβαδέων κ. Δημήτρη Κ. Καραμάνη για την αποκατάσταση της αλήθειας για τη συνεδρίαση της λογοδοσίας

ellados diktio

Διεξαγωγή γρήγορων ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού στον Δήμο Λεβαδέων

ellados diktio

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας εξελέγη ο Δήμαρχος Λεβαδέων Δημήτρης Καραμάνης

ellados diktio